قصه سطل زباله و گاز اشک آور

قصه سطل زباله و گاز اشک آور

یکی از اراجیفی که در این روزها می شنویم،چه از طرف جریان فتنه و چه از طرف رسانه های استکباری در خصوص به آتش کشیدن سطل های زباله،به منظور توجیه رفتارهای خلاف قانون و ساختار شکنانیشان این است که می گویند:آنها برای خنثی کردن گاز اشک آور دست به آتش زدن سطل های زباله می زنند.من نمی دانم اینها یا اختلال مشاعر دارند یا خودشان را به آن راه می زنند که البته فکر می کنم حالت اول درست تر باشد.بسیار خوب قبول می کنیم سطلهای زباله برای از بین بردن اثرات گاز اشک آور به آتش کشیده می شود.اما یک سطل،دو سطل،سه سطل و... نه اینکه 200 سطل.من نمی دانم شکستن باجه های تلفن یا آتش زدن باجه های فروش روزنامه یا بانکها ،اتوبوسها و مغازه ها آیا اینها هم برای خنثی کردن گاز اشک آور است.تخریب خودروی شخصی فردی که با آن خرج یک خانواده را در می آورد یا مغازه های مردم اینها چه توجیهی می توان برای آن داشت.بی تردید اغتشاشگران و حرمت شکنان نخواهند توانست با این گونه اراجیف رفتارهای حرمت شکنانه و اغتشاشگرایانشان را توجیه کنند و ملت غیور ایران همچون 30 سال گذشته بیدار و هوشیار در مقابل دشمنان ولایت خواهند ایستاد.

/ 0 نظر / 3 بازدید