نوآوری در تغییر شئون اجتماعی:

در اندیشه امام خمینی ،تغییر در تمام ابعاد جامعه از سیاست و اقتصاد گرفته یا فرهنگ و ارتش باید صورت گیرد تا جامعه به سمت تعالی و نوآوری پیش رود.

امام خمینی می گوید:

نظامی که مخالف نظام اسلام است،در همه چیز هم فرهنگش بر خلاف اسلام است،هم ارتشش و هم اقتصادش و هم سیاستش،بایستی منقلب شود و نظام اسلامی تحقق پیدا کند.

و یا می فرمایند:

مجرد بودن رژیم اسلامی،مقصود نیست.مقصود این است که در حکومت اسلامی،اسلام و قانون اسلام  حکومت کند.

تغییر در روحیه مردم ،یکی از مهمترین تغییرات مورد توجه امام خمینی می باشد،به گونه ای که هرگونه تحولی بدون آن غیر ممکن است.

به مجرد اینکه تحول در نظام هم باشد و تحول در افراد نباشد،فایده ندارد.برای اینکه وقتی تحول در افراد نباشد،اگر حالا هم یک کسی،یک تحولی در نظام درست کند...فردا همین افرادند که این نظام را می خواهند پیش ببرند،همین افراد نظام را معوجش می کنند.تحول در افراد و در روحیه افراد میزان است.

منبع:صحیفه امام،ج 4،ص 456،و ج 7،ص 201،و ج 8 ،ص 85،

/ 0 نظر / 2 بازدید