دعا کردن

دعا مغز و روح عبادت است.

دعا:یعنی صدا زدن و مدد خواستن در حل مشکلات از خالق خود.دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که هم خداوند کریم در قرآن و هم پیامبر اکرم(ص) و امامان معصو(ص)سفارش بسیار نموده اند.

آیات قرآن راجع به دعا کردن:

سوره اعراف آیه 80:برای خدا نامهای نیک است پس او را بوسیله آنها بخوانید و دعا کنید.

سوره غافر آیه 60:مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم.

سوره انعام آیه 53:ای پیامبر نباید آنان را که هر صبحگاه و شبانگاه خدا را می خوانند از پیش خود برآنی

سوره فرقان آیه 77:ای رسول من بگو اگر بسوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد.(ادامه دارد)

منبع:کتاب گنجهای معنوی نوشته رضا جاهد.

/ 0 نظر / 2 بازدید