دعای امام سجاد(ع)

بخشی از دعای امام سجاد(ع) در مکارم اخلاق:پروردگارا بر محمد و آل او درود فرست و مرا به زینت صالحان آراسته فرما و زیور پرهیزکاران را به من بپوشان تا:در گستردن عدل-فرو نشاندن خشم-خاموش کردن آتش کینه-پیوند دلهای پراکنده و اصلاح و آشتی برقرار کردن میان مردم و فاش کردن نیکی ها و پوشاندن زشتی ها و عیب ها و نرم خویی و تواضع و خوش سیرتی و استوار گامی و معاشرت نیک و پیشتازی به سوی نیکی ها و برگزیدن احسان و تفضل و ترک سرزنش و ترک همکاری با نااهلان هر چند که کم باشد شایسته زیبایی و آراستگی صالحان گردم.

/ 0 نظر / 2 بازدید