گفتاری شیوا از خواجه عبدالله انصاری

ای عزیز

 قول از راستی باز مگیر و در جواب سخن تعجیل مکن

تا مپرسند مگوی،تا نخوانند مرو،دل را بازیچه دیو مساز

در نهان بهتر از ظاهر باش،نان ممسک را مخور

نان خود را از کس دریغ مدار،از فرمان نفس حذر کن

دشمن را اگر حقیر باشد خوار مدار،با ناشناس همسفر مشو،بیاموز و بیاموزان

کم خور و کم گوی و کم خفت

بترس از کسی که از کس نترسد و هر چه کند از کس نپرسد

اندک خود را به از بسیار دیگران دان،غم بیهوده مخور،دوستی خدا را در کم آزاری شناس

خود را از حال خود غافل مدار،صحبت دنیا و عقبی را در صحبت دانا شناس

به طاعت خود مغرور مشو و عمل خود را به ریا بر زبان میار.

گفتاری شیوا از خواجه عبدالله انصاری

/ 0 نظر / 2 بازدید