علی(ع) از منظر شهید مطهری

اگر شخصیت (ع) ،امروز تحریف نشود و همچنان که بوده،ارایه داده شود،بسیاری از مدعیان دوستی اش در ردیف دشمنان قرار خواهند گرفت.علی(ع) در راه خدا از کسی ملاحظه نداشت،بلکه اگر به کسی عنایت می ورزید و از کسی ملاحظه می کرد،بخاطر خدا بود.قهراًاین حالت دشمن ساز است و روح های پر طمع و پر آرزو را رنجیده می کند و به درد می آورد.علی(ع) دو طبقه را سخت دفع کرده است:1-منافقان زیرک 2- زاهدان احمق.همین دو درس برای مدعیان تشیع او کافی است.که چشم باز کنند و فریب منافقان را نخورند،تیزبین باشند و ظاهربینی را رها نمایند که جامعه تشیع در حال حاضر سخت به این دو درد مبتلا است.ادامه دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید